MUSIC MINISTRY                                  PRAISE DANCE MINISTRY                         HAND BELLS MINISTRY

          BT Gospel Band                                                                 Praise Dance Junior Team (Purity)                                                             BT Bellets

               BT Male Choir                                                             Praise Dance Young Adults Team (Serenity)

          BT Combined Choir

              BT Junior Choir